કોણ કોણ છે

નામ હોદ્દો ફોટો

શ્રી પી. બી. પંડયા 

આઈ.એ.એસ, સી.ઇ.ઓ આઈ.એ.એસ, સી.ઇ.ઓ ફોટો
પ્રોફેસર એ.યુ . પટેલ સલાહકાર, કેસીજી પ્રોફેસર સલાહકાર, કેસીજી પ્રોફેસર
ડૉ. પી. આર. પટેલ ઓ.એસ.ડી. (એડમિનિસ્ટ્રેશન/એકાઉન્ટ્સ, ટ્રેનીંગ એન્ડ કેપેબિલિટી બિલ્ડીંગ, મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના) ડૉ. પી. આર. પટેલ ફોટો
ડૉ. વાય. ટી. યાદવ ઓ.એસ.ડી. (એક્સ્ટેંશન (સપ્ત્ધારા, ઉદ્દિશા, સેન્ટ્રલ પ્લેસમેન્ટ સેલ), રાજ્ય નોડલ ઓફિસર (રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર શિક્ષા અભિયાન)) ડૉ. વાય.ડી. યાદવ ફોટો
ડૉ.દિનેશ શર્મા સ્ટેટ નોડલ ઓફિસર, એ.આઈ.એસ.એચ.ઈ ડૉ. આર કે શાહ ફોટો
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 06-12-2023

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC