કોણ કોણ છે

નામ હોદ્દો ફોટો
પ્રોફેસર એ.યુ . પટેલ સલાહકાર, કેસીજી પ્રોફેસર સલાહકાર, કેસીજી પ્રોફેસર
ડૉ. પી. આર. પટેલ - ડૉ. પી. આર. પટેલ ફોટો
ડૉ. વાય.ડી. યાદવ - ડૉ. વાય.ડી. યાદવ ફોટો
ડૉ. આર કે શાહ - ડૉ. આર કે શાહ ફોટો
શ્રી કે. બી. ઉપાધ્યાય આઈ.એ.એસ, સી.ઇ.ઓ આઈ.એ.એસ, સી.ઇ.ઓ ફોટો
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 12-09-2018

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC