યુનિવર્સિટી કાયદા / ઓર્ડિનેટ્સનું સંચાલન

આ પૃષ્ઠ ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ નથી, અંગ્રેજીમાં વાંચવા માટે કૃપા કરીને નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો.

https://kcg.gujarat.gov.in/યુનિવર્સિટી-કાયદા-ઓર્ડિનેટ્સનું-સંચાલન

પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 18-06-2018

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC