ઓએસડી, કેસીજી

ડૉ. પી. આર. પટેલ ફોટો
  • પદ : ઓ.એસ.ડી. (એડમિનિસ્ટ્રેશન/એકાઉન્ટ્સ, ટ્રેનીંગ એન્ડ કેપેબિલિટી બિલ્ડીંગ, મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના)
  • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭
  • ઇમેઇલ : osd[dot]kcg[at]gmail[dot]com
ડૉ. વાય.ડી. યાદવ ફોટો
  • પદ : ઓ.એસ.ડી. (એક્સ્ટેંશન (સપ્ત્ધારા, ઉદ્દિશા, સેન્ટ્રલ પ્લેસમેન્ટ સેલ), રાજ્ય નોડલ ઓફિસર (રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર શિક્ષા અભિયાન))
  • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭ (એમ) +૯૧-૯૯૨૫૦૪૭૭૯૯
  • ઇમેઇલ : ytyadav[at]yahoo[dot]co[dot]in
ડૉ. આર કે શાહ ફોટો
  • પદ : ઓ.એસ.ડી. (ઓલ ઈન્ડીયા સર્વે ઓન હાયર એજ્યુકેશન- રાજ્ય નોડલ ઓફિસર, ગુજરાત મેપિંગ)
  • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭ (એમ) +૯૧-૭૫૭૪૮૨૭૫૦૪
  • ઇમેઇલ : director-kcg[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 12-09-2018

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC