ઓએસડી, કેસીજી

ડૉ. પી. આર. પટેલ ફોટો
 • પદ : ઓ.એસ.ડી. (એડમિનિસ્ટ્રેશન/એકાઉન્ટ્સ, ટ્રેનીંગ એન્ડ કેપેબિલિટી બિલ્ડીંગ, મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના)
 • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭
 • ઇમેઇલ : osd-kcg[at]gujgov[dot]edu[dot]in
ડૉ. વાય.ડી. યાદવ ફોટો
 • પદ : ઓ.એસ.ડી. (એક્સ્ટેંશન (સપ્ત્ધારા, ઉદ્દિશા, સેન્ટ્રલ પ્લેસમેન્ટ સેલ), રાજ્ય નોડલ ઓફિસર (રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર શિક્ષા અભિયાન))
 • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭ (એમ) +૯૧-૯૯૨૫૦૪૭૭૯૯
 • ઇમેઇલ : sno-rusa[at]gujgov[dot]edu[dot]in, osd-extension[at]gujgov[dot]edu[dot]in
ડૉ. આર કે શાહ ફોટો
 • પદ : સ્ટેટ નોડલ ઓફિસર, એ.આઈ.એસ.એચ.ઈ 
 • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭ (એમ) +૯૧-૯૫૭૧૮૨૬૦૭૪
 • ઇમેઇલ : sno-aishe[at]gujgov[dot]edu[dot]in
Dr. Mahesh Patel
 • પદ : ઓ. એસ. ડી. (ફિનિશિંગ સ્કૂલ)
 • સંપર્ક :
 • ઇમેઇલ : osd-finishingschool[at]gujgov[dot]edu[dot]in
Pro. Vivek Dave
 • પદ : ઓ. એસ. ડી. (સંધાન અને શોધ)
 • સંપર્ક :+૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭
 • ઇમેઇલ : osd-sandhan[at]gujgov[dot]edu[dot]in, osd-shodh[at]gujgov[dot]edu[dot]in
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 27-12-2023

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC