ઓએસડી, કેસીજી

ડૉ. પી. આર. પટેલ ફોટો
 • પદ : ઓ.એસ.ડી. (એડમિનિસ્ટ્રેશન/એકાઉન્ટ્સ, ટ્રેનીંગ એન્ડ કેપેબિલિટી બિલ્ડીંગ, મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના)
 • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭
 • ઇમેઇલ : osd[dot]kcg[at]gmail[dot]com
ડૉ. વાય.ડી. યાદવ ફોટો
 • પદ : ઓ.એસ.ડી. (એક્સ્ટેંશન (સપ્ત્ધારા, ઉદ્દિશા, સેન્ટ્રલ પ્લેસમેન્ટ સેલ), રાજ્ય નોડલ ઓફિસર (રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર શિક્ષા અભિયાન))
 • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭ (એમ) +૯૧-૯૯૨૫૦૪૭૭૯૯
 • ઇમેઇલ : ytyadav[at]yahoo[dot]co[dot]in
ડૉ. આર કે શાહ ફોટો
 • પદ : ઓ.એસ.ડી. (ઓલ ઈન્ડીયા સર્વે ઓન હાયર એજ્યુકેશન- રાજ્ય નોડલ ઓફિસર, ગુજરાત મેપિંગ)
 • સંપર્ક : +૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭ (એમ) +૯૧-૭૫૭૪૮૨૭૫૦૪
 • ઇમેઇલ : director-kcg[at]gujarat[dot]gov[dot]in
Dr. Mahesh Patel
 • પદ : ઓ. એસ. ડી. (ફિનિશિંગ સ્કૂલ)
 • સંપર્ક :
 • ઇમેઇલ : finishingschool[dot]kcg[at]gmail[dot]com
Pro. Vivek Dave
 • પદ : ઓ. એસ. ડી. (સંધાન અને શોધ)
 • સંપર્ક :+૯૧-૭૯૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭
 • ઇમેઇલ : sandhan[dot]highereducation[at]gmail[dot]com
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 07-05-2020

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC