ફીનીશીંગ સ્કૂલ

ફીનીશીંગ સ્કુલ તાલીમનો હેતુ

ફીનીશીંગ સ્કુલ પ્રોજેક્ટનું અમલીકરણ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમિયાન કરવામાં આવ્યું છે. ફીનીશીંગ સ્કુલ તાલીમનો ઉદ્ધેશ ફીનીશીંગ સ્કુલ તાલીમ દ્વારા સોફ્ટસ્કીલ તાલીમ આપી ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓના નોકરી મેળવવાની ક્ષમતાના કૌશલ્યો વધારવાનો છે

કોલેજોમાં ફીનીશીંગ સ્કુલ કાર્યરત

  • વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ કુલ ૪૦ સરકારી કોલેજો (૨૦ ઉચ્ચ અને ૨૦ ટેકનીકલ શિક્ષણ) માં ફીનીશીંગ સ્કુલ તાલીમ અપાઈ રહી છે.
  • વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં નવી કુલ ૪૦ સરકારી કોલેજો (૨૦ ઉચ્ચ અને ૨૦ ટેકનીકલ શિક્ષણ) માં ફીનીશીંગ સ્કુલની તાલીમ આપવામાં આવશે.

ફીનીશીંગ સ્કુલ માટે ફાળવવામાં આવેલ અનુદાન

ફીનીશીંગ સ્કુલ અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમિયાન ઉચ્ચ અને ટેકનીકલ શિક્ષણની કોલેજો માટે રૂ. ૨ કરોડ તથા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમિયાન ઉચ્ચ અને ટેકનીકલ શિક્ષણની કોલેજો માટે રૂ. ૨ કરોડનું અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે.

  • વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરમ્યાન તાલીમ પામેલ વિદ્યાર્થીઓ: ૨૩૧૧
  • વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ દરમ્યાન તાલીમ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ: ૨૫૨૧
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 29-06-2018

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC