ઇવેન્ટ્સ

ઇવેન્ટનું નામ ઇવેન્ટ સ્થાન ઇવેન્ટની તારીખ અને સમય
Webinar on “Engaging Learners in Online Remote Teaching" Society for Creation of Opportunity through Proficiency in English (SCOPE) સોમવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, 2020 - 04:00
Online Training Workshop on “NodeJS Programming” Knowledge Consortium of Gujarat, Ahmedabad બુધવાર, 16 સપ્ટેમ્બર, 2020 - 05:00

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC