સંપર્ક માહિતી

નોલેજ કોન્સોર્ટીયમ ઓફ ગુજરાત

પ્રજ્ઞા પુરમ કેમ્પસ, પી.આર.એલ. ની સામે,
કન્યાઓ ની પોલીટેકનિક અને એલ.ડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરીંગ ની વચ્ચે,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ,
ગુજરાત, ભારત
ફોન: +૯૧-૭૯ ૨૬૩૦૨૦૬૭
ફેક્સ નં: +૯૧-૭૯ ૨૬૩૦૨૦૭
ઇ-મેઇલ: osd-kcg[at]gujgov[dot]edu[dot]in

પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 26-08-2020

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC