સંપર્ક માહિતી

નોલેજ કોન્સોર્ટીયમ ઓફ ગુજરાત

પ્રજ્ઞા પુરમ કેમ્પસ, પી.આર.એલ. ની સામે,
કન્યાઓ ની પોલીટેકનિક અને એલ.ડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરીંગ ની વચ્ચે,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ,
ગુજરાત, ભારત
ફોન: +૯૧-૭૯ ૨૬૩૦૨૦૬૭
ફેક્સ નં: +૯૧-૭૯ ૨૬૩૦૨૦૭
ઇ-મેઇલ: kcgceoguj[at]gmail[dot]com, osd[dot]kcg[at]gmail[dot]com

પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 29-03-2019

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC