સીઇઓ, કેસીજી

સીઇઓ, કેસીજી
સીઇઓ, કેસીજી
શ્રી કે.બી. ઉપાધ્યાય (આઈ.એ.એસ , નિવૃત)
સીઇઓ , નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત
ફોન: (ઓ.) +૯૧-૭૯ ૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭
ઈ-મેલ આઈડી: ceokcg-edu-ahd[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 29-03-2019

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC