સીઇઓ, કેસીજી

કમિશ્નર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સીઇઓ, કેસીજી
ડાયરેક્ટર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સી.ઇ.ઓ, કેસીજી
શ્રી એમ. નાગરાજન (આઈ.એ.એસ)
ડાયરેક્ટર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સી.ઇ.ઓ, નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત
ફોન: (ઓ.) +૯૧-૭૯ ૨૩૨૫ ૩૯૯૯
ઈ-મેલ આઈડી: ceo-kcg[at]gujgov[dot]edu[dot]in
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 25-08-2020

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC