સીઇઓ, કેસીજી

કમિશ્નર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સીઇઓ, કેસીજી

શ્રી પી. બી. પંડયા  (આઈ.એ.એસ)
ડાયરેક્ટર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સી.ઇ.ઓ, નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત
ફોન: (ઓ.) +૯૧-૭૯ ૨૩૨૫ ૩૯૯૯
ઈ-મેલ આઈડી: commi-highedu@gujarat.gov.in
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 16-06-2023

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC