સલાહકાર, કેસીજી

ફોર્મર વાઇસ ચાન્સેલર ગુજરાત યુનિવર્સિટી
પ્રો. એ. યુ. પટેલ,
(ફોર્મર વાઇસ ચાન્સેલર ગુજરાત યુનિવર્સિટી)
ફોન: (ઓ.)  +૯૧-૭૯ ૨૬૩૦૨૦૬૭/૭૭
ઇમેઇલ-આઈડી: advisor-kcg[at]gujgov[dot]edu[dot]in
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 25-08-2020

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC